06-37651531 | info@depijnvrijmethode.nl | Ter Hoffsteedeweg 1, 2051 EN Overveen/Bloemendaal

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.  

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.   

Wij waarborgen uw privacy. Dit betekent ondermeer dat wij:  

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.   

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht. (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:  

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens blijven in het cliëntendossier gedurende 15 jaar bewaard zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist. 

Privacy op de zorgnota

Op de borgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling;
 • De kosten van het consult.