Algemene voorwaarden voor Complementaire Therapeuten 

Algemene voorwaarden Praktijk H.J. Karssen 

 Artikel 1 | Toepasselijkheid 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Praktijk H.J. Karssen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73341134, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan. 

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.  

c. Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.  

Artikel 2 | Begrippen  

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:  

a. Zorgaanbieder: therapeut die aangesloten is bij een erkende beroepsorganisatie genaamd CAT Complementair;  

b. Overeenkomst: gesloten overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt;  

c. Partijen: zorgaanbieder en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)  

d. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.  

Artikel 3 | Aanvaarding van opdrachten 

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd. 

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. 

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

Artikel 4 | Duur overeenkomst en ontbinding 

a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd; 

b. Ieder der partijen is, onverminderd het richt op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien: 

– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. 

– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming. 

c. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is nadrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.  

Artikel 5 | Annulering 

a. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. 

b. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

– Bij annulering tot 48 uur is de cliënt geen kosten verschuldigd; 

– Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd. In dit geval € 45,-. 

– Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd. In dit geval € 90,-, 

– Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag en binnen 24 uur voor aanvang van het consult 100%. 

– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem gemaakte kosten. 

– De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. 

Artikel 6 | Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht  

a. De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij verkrijgt bij de uitvoering van zijn diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen;

b. De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan zijn medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden; 

c. De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.  

Artikel 7 |Overmacht  

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen ondermeer (maar niet uitsluitend) stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de   zorgaanbieder, ziekte van personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.  

Artikel 8 | Facturering en betaling  

a. Alle prijzen in in Euro’s. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. 

b. Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan. 

c. Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. 

d. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. 

e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen. 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid  

a. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting. 

b. De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder. 

c. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. 

d. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

e. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade doorvloeiend uit de door hem verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling. 

f. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

g. De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen, etc.  

Artikel 10 | Toepasselijk recht en geschillen 

a. Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing. 

b. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.