Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk H.J. Karssen

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Praktijk H.J. Karssen richt zich op het behandelen van pijn- en bewegingsklachten eventueel in combinatie met stress-gerelateerde klachten. Praktijk H.J. Karssen is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 73341134

 Artikel 3 | Definities

Praktijk H.J. Karssen gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Praktijk H.J. Karssen. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en Praktijk H.J. Karssen over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden op verzoek schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door Praktijk H.J. Karssen. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Praktijk H.J. Karssen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Praktijk H.J. Karssen heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Praktijk H.J. Karssen voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Praktijk H.J. Karssen worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Praktijk H.J. Karssen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 Artikel 5 | CAT reglement

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door Praktijk H.J. Karssen gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Praktijk H.J. Karssen is verplicht de opdrachtgever door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien het behandelingstraject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Indien het behandelingstraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de opdrachtgever dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het behandelingstraject zonder goedkeuring van de CAT-therapeut te beëindigen.
 4. Het behandelingstraject door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem kan worden verwacht dat hij de behandeling voortzet.
 5. De opdrachtgever op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een klantendossier bijhoudt.
 6. De CAT-therapeut dit klantendossier behandelt overeenkomstig met de Nederlandse privacy regeling en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur.
 7. De opdrachtgever een kopie kan vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 8. De opdrachtgever vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing is kan eisen en de CAT-therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

 Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Praktijk H.J. Karssen gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Praktijk H.J. Karssen beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door Praktijk H.J. Karssen gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Praktijk H.J. Karssen is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

 Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de bijgevoegde overeenkomst. Betaling vindt plaats in onderling over tussen opdrachtgever en Praktijk H.J. Karssen. Opdrachtgever ontvangt een declaratienota van Praktijk H.J. Karssen en de betaling dient te geschieden door overmaking op IBAN NL67RABO 0336007140 t.n.v. Praktijk H.J. Karssen te Driehuis. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt Praktijk H.J. Karssen zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Praktijk H.J. Karssen de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Praktijk H.J. Karssen.

 Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het behandelingstraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk H.J. Karssen, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het behandelingstraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van Praktijk H.J. Karssen te zijn bijgeschreven.

 Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Praktijk H.J. Karssen. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en Praktijk H.J. Karssen eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Praktijk H.J. Karssen, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Praktijk H.J. Karssen, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

 Artikel 8.2 | Annulering door Praktijk H.J. Karssen

Praktijk H.J. Karssen behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Praktijk H.J. Karssen verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

 Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Praktijk H.J. Karssen de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een geplande afspraak worden de volledige kosten rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Praktijk H.J. Karssen behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 Artikel 10 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de behandelingen, coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Praktijk H.J. Karssen zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Praktijk H.J. Karssen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Praktijk H.J. Karssen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Praktijk H.J. Karssen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 1. Praktijk H.J. Karssen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Praktijk H.J. Karssen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Praktijk H.J. Karssen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een behandeling, training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van Praktijk H.J. Karssen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 Artikel 12 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Praktijk H.J. Karssen.
 2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de door de CAT-therapeut gevoerde geschilleninstantie.
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Praktijk H.J. Karssen zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.